Психотелесна психотерапия

Метода неорайхианска аналитична психотерапия възприема човека в неговата цялост – тяло, душа и психика. Базиран е на ученията на Вилхелм Райх, Александър Лоуен и проф. Валдо Бернаскони, според които емоционалните травми са “записани” в мускулните блокажи по тялото.
Чрез биоенергийно дишане, множество физически движения и споделяне на преживелищен опит се достига до дълбинно подсъзнателно психично съдържание, което се подлага на анализ заедно с клиента. Фокусът на нашата биоенергийна работа винаги е уникалността на индивида. Това определя нашия интегративен метод – уникално съчетание на ефективни терапевтични инструменти като терапия на петте движения, класическата психоанализа, гещалт терапия, когнитивно–поведенчески техники, психодрама, клиентоцентрирана терапия на К. Роджърс, биоенергийно дишане, кратки психотерапии, арттерапия и специализиран биоененергиен масаж.
Този широкоспектърен инструментариум поставя неорайхианската терапевтична концепция сред най-авангардните холистични терапевтични подходи, чиято цел е не просто липсата на симптоми, а увеличаване на удоволствието от живота, чувството за свобода, радост, вдъхновение, любов и вибриращо здраве.
Психотерапевт: Надежда Борисова
Тел.: 0885 547 681